Премештај службеника у органима јединица локалне самоуправе

Аутор чланка
Одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе посебно је регулисан премештај службеника, о чему је у наставку наведено више детаља са аспекта примене у јединицама локалне самоуправе. View Fullscreen 25 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Премештај службеника у органима јединица локалне самоуправе Одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе посебно је регулисан премештај службеника, о чему је у наставку наведено више детаља са аспекта примене у јединицама локалне самоуправе. Закон о запосленима у аутономним покра- јинама и јединицама локалне самоупра- ве („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018 – даље: Закон) уређује права и дужно- сти из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локал- не самоуправе. Појам запослених, у смислу Закона, обухвата и службенике, а то су за- послена лица која професионално обављају стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезане опште правне посло- ве, информатичке, материјално-финансијске, рачуноводствене и административне посло- ве. Службеник је запослено лице на изврши- лачком радном месту, као и на радном месту службеника на положају. ОСНОВНА ЗАКОНСКА ОДРЕЂЕЊА У ВЕЗИ СА ПРЕМЕШТАЈЕМ СЛУЖБЕНИКА Премештај службеника регулисан је у делу Закона који утврђује „попуњавање радних места.” Према одредбама чл. 81. и 82. Закона, извршилачко радно место попуњава се трај- ним премештајем, спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или за- снивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса (положај се попуњава само Мр Жељко Албанезе постављењем, односно службеник на поло- жају не може бити премештен). При попуња- вању извршилачког радног места предност има премештај службеника, са напредовањем или без њега. Тек ако послодавац одлучи да радно место не попуни премештајем, спро- води се интерни конкурс (па ако он не успе, радно место може да се попуни преузимањем службеника, а ако и то не успе, обавезно се спроводи јавни конкурс). Према


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти