Премештај запосленог на радно место са повећаним ризиком

Аутор чланка
Премештај запосленог на радно место са повећаним ризиком дозвољено је законски, али захтева посебне мере од стране послодавца, у вези са чим је у наставку дато више детаља.   Премештај – распоређивање запослених представља регуларну меру прилагођавања организације рада потребама послодаваца или запослених. То су све законом дозвољени процеси у радној пракси, међутим, посебан захтев у односу на овај премештај настаје ако запослени треба да пређе на радно место на коме су исказани отежани услови рада, при чему се практично ради о премештају на радно место са повећаним ризиком. Дакле, овде је реч о премештају на радно место утврђено актом о процени ризика, на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са Законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог. ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 95/2018 – аутентично тумачење – у даљем тексту: Закон) употребљава израз „премештај запосленог” када се ради о питању распоређивања на друге послове у односу на оне које запослени већ обавља, при чему Закон овај премештај обавезно везује за измену уговора о раду. Према основном решењу из члана 171. став 1. тачка 1) Закона, послодавац може да понуди запосленом измену уговорених услова рада (анекс уговора о раду), између осталог, и ради премештаја на други одговарајући посао због потребе процеса и организације рада. Одговарајућим послом сматра се посао за чије се обављање захтевају иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду. Ово је премештај на други одговарајући посао код послодавца, при чему запослени не мења место рада (локацију). Дакле, послодавац може да понуди запосленом премештај на други посао ако то захтевају потребе процеса и организације рада, а дискреционо је право послодавца да утврди које су то потребе процеса и организације рада наступиле да би се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In