Премештај запосленог на радно место са повећаним ризиком

Аутор чланка
Премештај на радно место утврђено актом о процени ризика, на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог, као и то да је овакав премештај запосленог законски дозвољен, али захтева посебне мере од стране послодавца, теме су од посебног значаја, којима се и овај текст бави. Након што закључи уговор о раду, запослени ступа на рад на послове (радно место) који су тим уговором о раду утврђени, дакле по врсти и степену стручне спреме, односно образовању запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду, односно који су правилником о организацији и систематизацији послова тражени за конкретне послове за које је запослени и конкурисао код послодавца. Међутим, у току радног века запосленог указују се разне потребе за премештањем (распоређивањем) запосленог, како због потребе послодавца, тако и у неким случајевима због потребе самог запосленог. То су све законом дозвољени процеси у радној пракси, међутим, посебан захтев настаје ако запослени треба да пређе на радно место на коме су исказани отежани услови рада. Практично, ради се о премештају на радно место са повећаним ризиком, при чему се овде говори о премештају на радно место утврђено актом о процени ризика, на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог. И овакав премештај запосленог је законски дозвољен, али захтева посебне мере од стране послодавца, о чему дајемо више детаља у наставку. Основна законска решења Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС – у даљем тексту: Закон) употребљава израз „премештај запосленог” када се ради о питању распоређивања на друге послове од оних које запослени сада обавља, при чему Закон овај премештај обавезно везује за измену уговора


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти