Престанак радног односа кроз судску праксу

Аутор чланка
У наставку су издвојени новији примери из судске праксе који се односе на услове за престанак радног односа и последице незаконитог отказа. УСЛОВИ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗАСНОВАНОГ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ НАСТУПАЈУ ТЕК ПОВРАТКОМ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД. Из образложења: Полазећи од утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су закључили да је радни однос тужиље могао престати само из разлога повратка на рад ВВ, јер је тужиља засновала радни однос код тужене на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, а тужиљи је уговор о раду отказан након два месеца због престанка потребе за њеним радним ангажовањем, тј. због потреба процеса и организације рада, а да притом у решењу није наведено које су то потребе процеса и организације рада условиле престанак потребе за радом тужиље. По оцени Врховног касационог суда, правилно су нижестепени судови применили материјално право када су усвојили тужбени захтев тужиље и поништили решење тужене од 27. 4. 2015. године, којим је тужиљи отказан уговор о раду на одређено време. Одредбом члана 37. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05… 75/14) прописано је да уговор о раду може да се закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима, који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја за време трајања тих потреба, а ставом 2. да радни однос на одређено време не може бити дужи од 24 месеца, док је ставом 4. прописано да, изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се закључи ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка. У конкретном случају нису испуњени услови прописани законом за давање отказа по основу који је наведен у решењу о отказу, јер је тужиља засновала


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти