Пресуђена ствар у кривичном поступку

Аутор чланка
Да ли се пресуђена ствар односи само на суштинско решавање дате ствари кроз доношење осуђујуће или ослобађајуће пресуде и како треба третирати установу обуставе поступка у примени наведеног института пресуђене ствари?   Основна сврха кривичног поступка јесте утврђивање материјалне истине поводом конкретног кривичноправног догађаја и, наравно, доношење одговарајуће судске одлуке. Важећи Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/07, 20/09 и 72/09, у даљем тексту: ЗКП), у члану 353, регулише да суд доноси пресуду којом се оптужба одбија, оптужени се ослобађа од оптужбе или се оглашава кривим. У члану 354. тач. 2) ЗКП-а регулисано је да ће суд изрећи пресуду којом се оптужба одбија ако је оптужени за исто дело већ правноснажно осуђен, ослобођен од оптужбе или је оптужба против њега правноснажно одбијена или је поступак против њега решењем правноснажно обустављен. У питању је реализација основног начела судског кривичног поступка, а то је законитост. Овде је реч о тзв. пресуђеној ствари, а то значи забрану вођења поступка против истог лица због истог дела, наравно, ако је претходни поступак окончан пресудом којом се оптужба одбија, ако је донета пресуда којом је осуђен или ослобођен или је донето решење о обустави поступка. Поменута забрана је позната као принцип ne bis in idem. Претходно поменуту законску одредбу нужно је повезати са чланом 6. ст. 1. ЗКП-а, у коме је регулисано да нико не може да буде гоњен и кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или је за то дело поступак против њега правноснажно обустављен или је оптужба правноснажно одбијена. Поменути члан јасно је дефинисао начело да се исти окривљени не може у истој улози појавити у другом кривичном поступку, а поводом истог кривично-правног догађаја. Уочљиво је да члан 354. тач. 2) ЗКП-а говори о принципу ne bis in idem, али у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти