Претходне мере као средство обезбеђења новчаног потраживања из неправноснажне одлуке

Аутор чланка
Као врста обезбеђења новчаног потраживања, претходне мере нису довољно заступљене у пракси. Циљ овог текста је да укаже на бројне могућности и предности за повериоце Претходне мере као средство обезбеђења уређене су одредбама чл. 275–284. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, у даљем тексту: ЗИО) и представљају ефикасно средство обезбеђења новчаног потраживања у ситуацији када је донета првостепена пресуда која због изјављивања жалбе није постала правноснажна. Претходна мера може се одредити на основу меничног или чековног платног налога, против кога је изјављен приговор. Ово средство обезбеђења мало се користи и није довољно познато у пракси, за шта нема ваљаног оправдања.   Појам претходних мера Претходне мере представљају једно од средстава обезбеђења новчаног потраживања из члана 261. ЗИО-а и могу служити за обезбеђење само новчаног потраживања. По мишљењу правне теорије, поступак обезбеђења потраживања претходном мером покреће се на предлог извршног повериоца, јер се према члану 2. став 1. ЗИО-а поступак извршења и поступак обезбеђења покрећу на предлог извршног повериоца или по службеној дужности када је то законом одређено. Поред тога, у оквиру основних правила поступка обезбеђења, предвиђено је да се поступак обезбеђења покреће предлогом странке, а предлогом других лица, односно органа само кад је то законом одређено (члан 257. ЗИО-а). Остварење потраживања принудним путем може бити осујећено или отежано, а када је у питању новчано потраживање оно може бити осујећено или отежано услед смањења имовине дужника. Дакле, спречавање осујећења намирења новчаног потраживања представља основни циљ претходних мера. Претходна мера одређује се на основу одлуке која гласи на новчано потраживање, а није постала правноснажна. Поред претходних мера, ЗИО у члану 261. предвиђа и друга средства обезбеђења новчаног потраживања, као што су заложно право на стварима и правима на основу извршне исправе, стицање заложног права на непокретним и покретним стварима на основу споразума странака и привремене мере. С друге


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In