Пријава потраживања у стечају кроз законодавство и судску праксу

Аутор чланка
Ослањајући се на законодавни оквир и бројне примере из судске праксе, аутор овом приликом анализира пријаву потраживања у стечају. I ПОЈАМ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА Законом о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009 и 83/2014) уређују се услови и начин покретања и спровођења стечаја над правним лицима. Стечај се спроводи банкротством, а подразумева намирење поверилаца продајом целокупне имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, као и реорганизацијом, под којом се подразумева намирење поверилаца према усвојеном плану реорганизације. Циљ стечаја је најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем највеће могуће вредности имовине стечајног дужника, односно самог стечајног дужника. Стечај омогућава колективно и сразмерно намирење стечајних поверилаца, уз остваривање највеће могуће вредности имовине стечајног дужника и највећег могућег степена намирења поверилаца, са што мање трошкова и у што краћем временском периоду. II ПОВЕРИОЦИ И ДРУГИ УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ Стечајни поверилац је лице које на дан покретања поступка стечаја над стечајним дужником има необезбеђено потраживање према стечајном дужнику. Стечајни поверилац је необезбеђени поверилац. Разлучни повериоци су повериоци који имају заложно право, законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри и имају право на првенствено намирење из средстава остварених продајом имовине. Разлучни повериоци нису стечајни повериоци, али то својство стичу када је износ њиховог потраживања већи од износа новчаних средстава остварених продајом имовине или дела имовине на којој су стекли разлучно право. Разлучни повериоци су обезбеђени повериоци. Излучни поверилац је лице које, на основу свог стварног или личног права, има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе, како га и Закон о стечају у својој одредби члана 50. дефинише. Закон даље наводи да излучни поверилац није стечајни поверилац и да ствар коју наведено лице има право да тражи не улази у стечајну масу. Излучни поверилац је лице које је носилац


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In