Пријем у радни однос у установама образовања и васпитања

Аутор чланка
С обзиром на специфичности образовно-васпитног рада, радни однос запослених у установама регулисан је посебним законом и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика   Запослени у установама образовања и васпитања дефинисани су Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011, даље: Закон). У смислу члана 27. Закона, установе образовања и васпитања јесу: предшколска установа, основна школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка, односно балетска школа, основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју, средња школа и то: гимназија (општа и специјализована), стручна школа, мешовита школа (гимназија и стручна или уметничка), уметничка школа, средња школа за образовање одраслих, средња школа за ученике са сметњама у развоју, школа која обезбеђује смештај и исхрану ученика (школа с домом), у даљем тексту: установе. Радни однос запослених у установама, с обзиром на специфичности образовно-васпитног рада, регулисан је Законом, који се примењује као lex specialis, односно први је у примени, и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, бр. 12/2009, 67/2011 и 1/2012 – споразум од 11. 1. 2012, даље: Колективни уговор), а ако неко питање није у потпуности уређено посебним законима, примењују се одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009).   Услови за пријем у радни однос Да би неко лице било примљено у радни однос у установи мора да испуњава опште и посебне услове. Општи услов за заснивање радног односа, прописан одредбама чл. 24. ст. 1. Закона о раду, јесте да се радни однос може засновати с лицем које има најмање 15 година живота и које испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова. Осим наведених општих услова, Закон о раду не наводи друге услове чија је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In