Примена члана 91. новог ПКУ-а за здравствене установе у пракси – обрачун плата применом свођења радног времена

Аутор чланка
У тексту су дати примери примене члана 91. новог Посебног колективног уговора, који регулише елементе за утврђивање плате. Примери су дати за јануар и фебруар 2020. године View Fullscreen 25 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Примена члана 91. новог ПКУ-а за здравствене установе у пракси – обрачун плата применом свођења радног времена У тексту су дати примери примене члана 91. новог Посебног колективног уговора, који регулише елементе за утврђивање плате. Примери су дати за јануар и фебруар 2020. године. Мр Жељко Албанезе Према члану 91. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, ауто- номна покрајина и јединица локалне само- управе („Сл. гласник РС” бр. 96/2019 од 31. 12. 2019. године, примењује се од 9. 1. 2020. године – даље: ПКУ), запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом и овим ПКУ-ом. Плате се утврђу- ју на основу основице за обрачун плата, ко- ефицијената са којима се множи основица, додатка на плату, обавеза које запослени пла- ћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата и дела плате по основу радног учинка, у складу са зако- ном. Основна плата припада запосленом који ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним радним временом, при чему је посебно карактеристична одредба става 4. члана 90. ПКУ-а, која гласи: „Основна плата и додаци на плату рачунају се на просечан фонд часова рада од 174 месечно”. Практично, по овим одредбама:  запосленима се сваког месеца пише фонд часова од 174 часа, као пуно радно време;  основна плата и додаци на плату рачуна- ју се на 174 часа сваког месеца, без обзира на стварне (календарске) часове рада. Број „174 часова рада” представља просеч- ну месечну сатницу у односу на укупан фонд годишњих часова рада (365 дана – 52 недеље


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти