Примена института дела малог значаја у судској пракси

Аутор чланка
Дело малог значаја је врло важан институт материјалног кривичног права и представљакоректив између некада тврдих и грубих законских решења и еластичних животних ситуација. Случајеви које наводимо у овом тексту управо то и показују Појам кривичног дела је на јасан начин регулисан уКривичном законику („Сл.гласникРС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 121/12, у даљем тексту: КЗ). С друге стране, регулисане су и оне ситуације из којих произилази да се под одређеним условима учињено кривично дело нећесматратикривичним делом. То представљаоснов искључења кривичног дела, којим је обухваћен и институт дела малог значаја, а који је регулисан у члану 18.КЗ-а. У члану 14.КЗ-анаведен је појам кривичног дела,према коме је кривично дело, пре свега, оно дело које је предвиђено у закону, уз додатно навођење да је оно противправно и скривљено.Другим речима, да би се једно девијантно понашање појединца сматрало кривичним делом морају се испунити наведени услови. Тек по остварењунаведених услова, таква радња представља кривично дело, које се потом процесуира у даљем судском поступку. Истовремено, кривично законодавство Републике Србије предвидело је да ће се за конкретно девијантно понашање појединца, а које испуњава услове за постојање кривичног дела, сматратии да не постоји каокривично дело. Иако се и оноу судском поступку процесуира,поступакрезултира доношењем пресуде којом се окривљени ослобађа од оптужбе, кроз применуинститута дела малог значаја, будући данису остварени услови за постојање кривичног дела. У ст. 1. члана 18.КЗ-асе наводи да,иако садржи обележја кривичног дела, није кривично дело оно дело које представља дело малог значаја, док су у наредномст. 2.таксативно наведени услови који се морају остварити да би се одређено кривично дело сматрало делом малог значаја, а то суследећи услови: 1)степен кривице учиниоца је низак; 2)штетне последице су одсутне или незнатне; 3)општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције. У члану 18.ст.3.КЗ-анаведено је да се одредбе ст. 1.и 2.истог члана примењују на кривична дела за које је прописана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4