Примена измењеног ЗИО-а: Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима извршног дужника

Аутор чланка
У тексту су анализиране најважније измене и допуне ЗИО-а које се примењују од 1. јануара 2020. године, а односе се на износ зараде који може да буде предмет извршења, примања на којима може да се спроводи поступак извршења, редослед намирења извршних поверилаца, извршење на заради када запослени има и решења о извршењу и административне забране, обавезе послодавца по решењима о извршењу, ситуације кад дође до промене послодавца и др. View Fullscreen 11 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Примена измењеног ЗИО-а: Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима извршног дужника У тексту су анализиране најважније измене и допуне ЗИО-а које се примењују од 1. јануара 2020. године, а односе се на износ зараде који може да буде предмет извршења, примања на којима може да се спроводи поступак извршења, редослед намирења извршних поверилаца, извршење на заради када запослени има и решења о извршењу и административне забране, обавезе послодавца по решењима о извршењу, ситуације кад дође до промене послодавца и др. Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је право запосленог на зараду, при чему је предвиђена и одговарајућа заштита зараде и накнаде зараде. Према члану 123. став 1. овог закона, новчано потраживање од запосленог послодавац може да наплати обустављањем од његове зараде само: ■ на основу правоснажне одлуке суда, ■ у случајевима утврђеним законом (као што је самодопринос) или ■ уз пристанак запосленог. Према ставу 2. истог члана, на основу правоснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом послодавац запосленом може да обустави од зараде највише до једне трећине зараде, односно накнаде зараде, ако законом није друкчије одређено. Из наведених одредби члана 123. Закона о раду може да се закључи да се ограничење до кога може да се врши обустава од зараде Мр Жељко


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти