Примена Закона о извршењу и обезбеђењу: Извршење ради враћања запосленог на рад

Аутор чланка
Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/18 – аутентично тумачење и 54/2019 – даље: Закон) утврђује се поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама. Већи део Закона односи се на извршења ради намирења новчаних потраживања (део трећи), али исто тако Закон регулише и извршење ради остварења неновчаног потраживања (део четврти), у оквиру кога су дате и одредбе у вези са извршењем ради враћања запосленог на рад (чл. од 381 до 385), о чему у наставку дајемо више детаља. View Fullscreen 71 ГРАЂАНСКО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Примена Закона о извршењу и обезбеђењу: Извршење ради враћања запосленог на рад Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/18 – аутентично тумачење и 54/2019 – даље: Закон) утврђује се поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама. Већи део Закона односи се на извршења ради намирења новчаних потраживања (део трећи), али исто тако Закон регулише и извршење ради остварења неновчаног потраживања (део четврти), у оквиру кога су дате и одредбе у вези са извршењем ради враћања запосленог на рад (чл. од 381 до 385), о чему у наставку дајемо више детаља. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИЗВРШЕЊА Сходно члану 383. Закона, извршење се спроводи:  ради враћања запосленог на рад или  ради распоређивања запосленог на одређе- не послове. Ово извршење спроводи се изрицањем новчане казне послодавцу и његовом одго- ворном лицу према одредбама о изрицању новчане казне ради предузимања радње коју може да предузме само извршни дужник. Наиме, у оваквом случају када се ради о рад- њама које може да предузме само извршни дужник, примењују се одредбе члана 363. За- кона, којима је прописано да, кад радњу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти