Принудна наплата судских такси

Аутор чланка
Аутор у тексту наводи и анализира судску праксу домаћих судова која се односи на наплату судских такси.   Закон о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) изменом из 2015. године је предвидео нов начин принудне наплате судске таксе када је у питању физичко лице као таксени обвезник. Обавеза плаћања таксе наступа у тренутку предузимања радње. Странку која присуствује судској радњи или предаје поднесак за који је дужна да плати таксу, а не плати је одмах, суд упозорава да је дужна да таксу плати у року од осам дана и упозорава је на последице неплаћања таксе. Странци која не присуствује судској радњи за коју је дужна да плати таксу или која поштом предаје поднесак за који је дужна да плати таксу, суд шаље налог да плати таксу коју дугује у року од осам дана од дана доставе налога и упозорава је на последице неплаћања таксе у року. У спису се констатује ово поступање суда штампањем и лепљењем примерка налога односно опомене. Према члану 37. Закона о судским таксама, таксена обавеза је утврђена достављањем упозорења странци. Та обавеза настаје на основу Закона, али је неопходно да суд упозори странку или да јој достави налог којим констатује висину таксене обавезе. У пракси судови након доставе налога, уколико се не изврши уплата, достављају странци и опомену за коју наплаћују таксу у износу од 380,00 динара. Уколико странка у поступку има пуномоћника, налог односно опомена за плаћање таксе доставља се њеном пуномоћнику. Из образложења: Неосновани су наводи жалбе да таксеном обвезнику није достављено упозорење или опомена за плаћање судских такси, будући да из списа предмета произлази да су пуномоћнику таксеног обвезника опомене за плаћање судске таксе достављене дана 19. 5. 2016. године, у складу са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In