Припрема и доношење буџета за 2013. годину

Аутор чланка
У овом тексту доносимо преглед параметара, смерница и ограничења који су од значаја за припрему и доношење буџета за 2013. годину   У припреми буџета на свим нивоима власти, у билансном смислу, највећи значај имају параметри, смернице и ограничења који се у буџетском систему Србије опредељују у следећим документима: – Закону о буџетском систему – фискална правила; – Фискалној стратегији за буџетску годину с пројекцијама за наредне две године, коју доноси Влада; – Закону о буџету Републике Србије – појединим одредбама којима се утврђује извршење буџета Републике Србије, буџета локалне власти, финансијских планова организација социјалног осигурања за буџетску годину; – Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за буџетску годину и пројекцијама за наредне две године, које доноси министар надлежан за послове финансија у складу са Законом о буџетском систему.   Фискална правила Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 76/10, 101/10, 101/11 и 93/12) утврђена су фискална правила која се односе на општи ниво државе (односе се на буџет Републике Србије, буџете локалне власти, финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање). Законом су дефинисана општа и посебна фискална правила. Општим фискалним правилима одређује се циљни средњорочни фискални дефицит, као и максимални однос дуга према бруто домаћем производу (БДП) с циљем да се обезбеди дугорочна одрживост фискалне политике у Републици Србији. Ова правила постављена су тако да циљни годишњи фискални дефицит износи у средњем року 1% БДП-а, а дуг општег нивоа државе, не укључујући обавезе по основу реституције, највише 45% БДП-а. Посебна фискална правила обезбеђују да се смањење фискалног дефицита највећим делом оствари преко смањења текућих јавних расхода, а с циљем и да се промени структура јавне потрошње у правцу смањења текућих расхода и повећања јавних инвестиција. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 93/12, посебна фискална


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти