Пристанак лица за обраду података о личности према новом Закону о заштити података о личности

Аутор чланка
Детаљно су разрађена нека од најбитнијих питања која се тичу пристанка за обраду података о личности према новом Закону, која се пре свега односе на руковаоце и њихову обавезу усклађивања пословања са законом у погледу обраде личних података на основу пристанка лица, и то: законско дефинисање пристанка лица за обраду података о личности; елементи који пристанак за обраду личних података чине правно ваљаним; рок трајања пристанка; опозив пристанка; пристанак малолетног лица за обраду података о личности.     Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 95/18 – даље: Закон), који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а примењује се од 21. августа 2019. године. Текст Закона у највећој мери је усаглашен са Општом уредбом о заштити података о личности Европске Уније (даље: Општа уредба), као и са тзв. Полицијском директивом која уређује обраду података о личности од стране надлежних органа у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности. Закон је увео многобројне важне институте и измене које су предвиђене и самом Општом уредбом. Тако је, имајући у виду глобални процес дигитализације, развој технологија и електронске трговине, законодавац препознао потребу за другачијим регулисањем пристанка лица за обраду података о личности у односу на ранија законска решења, што је првенствено инспирисано одредбама Опште уредбе. Пристанак лица и у новом закону представља један од законских основа за обраду података о личности, како је то предвиђено чланом 12. став 1. тачка 1) Закона.   ЗАКОНСКО ДЕФИНИСАЊЕ ПРИСТАНКА ЛИЦА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ   Чланом 4. став 1. тачка 12) Закона пристанак лица на које се подаци односе дефинисан је као свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти