Притвор у кривичном поступку према одредбама новог Законика о кривичном поступку

Аутор чланка
Промене које су уведене новим Закоником о кривичном поступку утицале су на одредбе о притвору у смислу рестриктивније примене овог кривичноправног института, а све у интересу потпунијег поштовања права окривљеног на одбрану и кроз уважавање стандарда међународних конвенција о људским правима и правима окривљених у кривичним поступцима који се против њих воде   Притвор представља једну од мера за обезбеђење присуства окривљеног током кривичног поступка и за несметано вођење поступка. Поред притвора, у ове процесне мере, према решењу у нашем позитивном кривичнопроцесном законодавству, спадају: позив, довођење, забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем, напуштања места боравишта, јемство и забрана напуштања стана.   Притвор, односно превентивно лишење слободе, јесте ultima ratio – најстрожа мера за обезбеђење присуства окривљеног, будући да се путем ње привремено, али најдубље, задире у права и слободе човека и то у тренутку када постоји само одређени степен сумње да је лице учинило кривично дело за које се терети. Уставом Републике Србије јемчи се право на личну слободу и безбедност, док се лишење слободе допушта само у случајевима који су предвиђени законом, а у складу с тим члан 30. ст. 1. предвиђа да лице за које постоји основана сумња да је учинило кривично дело може бити притворено само на основу одлуке суда, ако је притварање неопходно ради вођења кривичног поступка. Несумњиво је да се овом процесном мером доприноси ефикаснијем сузбијању криминалитета, као једном од важних циљева савремених кривичних поступака, али истовремено неизбежно се ограничавају и права личних слобода окривљеног, па је предострожност у примени ове мере неопходна. Да би се ограничења зајемчених права грађана свела на најмању могућу меру, важећим Закоником о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013, у даљем тексту: ЗКП), предвиђена су бројна ограничења и искључивост у примени притвора, као најтеже мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In