Привредна активност и извори финансирања организација цивилног друштва

Аутор чланка
Иако су начелно опредељене као непрофитне, организацијама цивилног друштва, ипак, није ускраћена могућност да обављају привредну делатност, као и да обезбеде друге видове финансирања ради остварења својих статутарних циљева Непрофитни карактер организације цивилног друштва (ОЦД) представља њену суштински разлику у односу на друга правна лица. Ово законско правило, међутим, не искључује могућност да ОЦД обавља привредну делатност (највећа новина новог Закона), као и да стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин.   Закон о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009, у даљем тексту: Закон) предвиђа да удружење може да обавља оне активности којима се остварују циљеви утврђени његовим статутом. Удружење може непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности, под следећим условима: – да је делатност у вези с његовим статутарним циљевима; – да је делатност предвиђена статутом; – да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева удружења. Да би једно удружење обављало привредну делатност, она се обавезно уписује у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (АПР) и може отпочети са истом тек непосредно након овог уписа. Како је Законом прописано да се у Регистар уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, то ће се у Регистар АПР-а, на основу пријаве и прописане документације, уписати (у виду забелешке) подаци о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља.   Послови које удружење закључи пре регистрације делатности правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или је морало знати за прекорачење. Чланом 72. Закона предвиђено је да удружење може бити кажњено новчаном казном за привредни преступ ако непосредно обавља привредну или другу делатност у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти