Привремена мера кроз судску праксу привредних судова

Аутор чланка
Привремена мера je, као мера обезбеђења, у овом случају обрађена кроз примере нове судске праксе привредних судова.   Циљ привремене мере је обезбеђење испуњења потраживања уколико је остварење потраживања у опасности. Из образложења: Одредбом члана 449. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС” бр. 106/2015) прописано је да се привременом мером обезбеђује новчано или неновчано потраживање чије постојање извршни поверилац учини вероватним. У конкретном случају тужилац је поднео тужбу са предлогом за одређивање привремене мере којом ће се туженој забранити употреба, отуђење и оптерећење покретних ствари које су таксативно наведене у самом предлогу. Привремена мера је поднета ради обезбеђења неновчаног потраживања. У самом предлогу тужилац је навео да је власник покретних ствари чије обезбеђење тражи, да је са туженом био у пословном односу по основу закљученог усменог уговора о закупу истих ствари, да је уговор раскинуо дописом који је упутио туженој дана 8. 11. 2017. године, да тужена није вратила покретне ствари које су биле предмет закупа, те да тужилац има сазнања да се наведене ствари налазе код другог предузетника, при чему се таквом употребом умањује вредност истих, а тужилац доводи у ситуацију да је онемогућен да оствари своје неновчано потраживање. Првостепени суд доноси решење којим одбија предлог за одређивање предложене привремене мере. Такво решење суд доноси без одржавања рочишта и пре него што је тужба туженом уручена. Првостепени суд наводи да тужилац није пружио доказ да је са туженом био у пословном односу по основу закљученог уговора о закупу, пренебрегавајући чињеницу да уговор о закупу није формални уговор, као и да је закупац дужан да закупљену ствар чува и да је по престанку закупа врати закуподавцу неоштећену. Такође, првостепени суд наводи да тужилац није учинио вероватним своје потраживање нити опасност да би, без одређивања предложене привремене мере, тужена знатно отежала или онемогућила тужиоцу реализацију свог неновчаног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In