Привремена спреченост за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће према новом Закону о здравственом осигурању

Аутор чланка
Привремена спреченост за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће (даље: одржавање трудноће) јесте вид спречености за рад, односно боловања, које представља време за које се трудници – запосленој или предузетници – пружа здравствена заштита и обезбеђују материјална давања којима се надомешта изгубљена зарада због болести. Одржавање трудноће може да се остварује од момента установљавања трудноће до момента отварања породиљског одсуства, дакле 45 дана пре порођаја, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај. Битно је да та врста боловања буде идентификована као „одржавање трудноће” јер је то по законским прописима специфичан основ за исплату накнаде зараде трудници. Увод Према члану 73. став 1. тачка 3) новог Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019 – даље: Закон), право на накнаду зараде, између осталих, имају и запослени и лица која су регистрована за обављање делатности у виду занимања ради самосталног обављања делатности и обављања делатности слободне професије (даље: предузетници), ако су привремено спречени за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће. Према томе, по основу одржавања трудноће, породиље – запослене и предузетнице имају право: а) да одсуствују са рада и б) да примају накнаду зараде за време овог одсуства. Утврђивање боловања због одржавања трудноће Дужину одсуства због одржавања трудноће оцењује стручно-медицински орган Републичког фонда за здравствено осигурање (даље: Републички фонд) на основу медицинско-доктринарних стандарда за утврђивање привремене спречености за рад. Боловање због одржавања трудноће наступа оног дана када изабрани лекар утврди да трудница – запослена или предузетница није способна за обављање свог рада због болести. Изузетно, изабрани лекар може да утврди боловање због одржавања трудноће и за период пре првог јављања труднице на преглед, али највише за три дана уназад од дана када се јавила изабраном лекару. Ако је трудница била на стационарном лечењу или ако је болест настала за време њеног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти