Привремене мере и мере обезбеђења у судским споровима повреде интелектуалне својине

Аутор чланка
У судским поступцима који за предмет имају повреду индустријске својине, привремене мере се релативно често улажу у поступку који је и иначе хитан, а смисао је у томе да се оштећени обезбеди од даљег неовлашћеног коришћења свог дела или предмета сродног права   Стварање интелектуалних добара укључује инвестиције, време, интелектуални напор и ризик у фази припреме, истраживања, развоја и евентуално производње (патент, индустријски дизајн, топографије интегрисаних кола). С друге стране, интелектуална добра релативно је лако и једноставно имитирати (музика, софтвер, веб дизајн, жиг). Ако се имитација, односно неовлашћено коришћење, не спречи, стваралац интелектуалних вредности не може да поврати своју иницијалну инвестицију, оствари припадајући профит, те губи мотивацију и средства за даље иновирање односно стварање. Циљ правне заштите јесте спречавање могућности неовлашћеног коришћења интелектуалних добара од стране трећих лица у комерцијалне сврхе, односно заустављање већ нанете имовинске штете и нарушеног угледа, до правноснажног окончања спора. Иако су прихваћени глобални минимални стандарди и постигнут одређен степен хармонизације кроз међународне уговоре и конвенције (Париску конвенцију о заштити индустријске својине, Бернску конвенцију о заштити књижевних и уметничких дела, Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС споразум), Уговор о жиговном праву и Уговор о патентном праву и др.), lex specialis закони о интелектуалној својини се ипак разликују.   Како функционише грађанскоправна заштита интелектуалне својине? Ауторско и сродна права (Закон о ауторском и сродним правима, „Службени гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) Ауторско дело оригинална је духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине. Законодавац је сагласан да повреду ауторског или сродног права чини неовлашћено вршење било које радње која је обухваћена искључивим правима носиоца ауторског или сродног права, неплаћање припадајуће накнаде прописане законом или уговором, прекорачење овлашћења датих кориснику али и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти