Привремене мере у парничном поступку

Аутор чланка
Кроз детаљну анализу и навођење корисних примера из судске праксе, у овом тексту се бавимо темом привремене мере у парничном поступку Услове за одређивање привремене мере, као општи пропис, регулише првенствено Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/11 … 139/14, у даљем тексту: ЗИО). Овај закон је ступио на снагу у септембру 2011. године и примењује се на све поступке започете по раније важећем Закону о извршном поступку који до дана ступања на снагу новог закона нису окончани. Овога месеца на снагу ступа нови Закон о извршењу и обезбеђењу, али се одредбе о привременим мерама у новом ЗИО-у не разликују битно од до сада важећих одредаба. Иако суд може донети решење о привременој мери у свим поступцима – парничном, ванпарничном, радном, породичном и извршном, овај текст ће се бавити темом привремене мере у парничном поступку. Одредбом члана 285. ЗИО-а прописано је да привремену меру може одредити суд, а спровести суд или извршитељ пре покретања, у току, као и по окончању судског или управног поступка, све док извршење не буде спроведено. Решење којим се одређује привремена мера има правно дејство правоснажног решења о извршењу. ЗИО регулише услове за одређивање привремене мере за обезбеђење новчаног (члан 293) и за обезбеђење неновчаног потраживања (члан 296). Такође, одредбама члана 294. ЗИО-а наведене су врсте привремених мера за обезбеђење новчаног потраживања, а чланом 297. неновчаног потраживања. Важно је нагласити да се у општој парници, за разлику од радних и породичних спорова, привремена мера доноси само на захтев странке, а никако по службеној дужности. ЗИО не набраја таксативно све привремене мере које се могу тражити у току поступка, већ формулацијом „може се одредити свака мера а нарочито…” (чл. 294. и 297) оставља могућност и право тужиоцима и повериоцима да захтевом траже доношење оне мере која је у конкретном случају најпогоднија и најцелисходнија за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In