Признавање права на накнаду трошкова управног спора покренутог тужбом због ћутања управе

Аутор чланка
У пракси се као спорно поставило питање надокнаде трошкова судског поступка у два случаја: прво, у случају када је странка одустала од тужбе због ћутања управе због тога што је надлежни орган у међувремену донео решење и доставио га странци, и друго, у случају када је суд одбио тужбу због ћутања управе због тога што је тужени орган донео решење против којег је странка поднела посебну тужбу. View Fullscreen 53 УПРАВНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Признавање права на накнаду трошкова управног спора покренутог тужбом због ћутања управе У пракси се као спорно поставило питање надокнаде трошкова судског поступка у два случаја: прво, у случају када је странка одустала од тужбе због ћутања управе због тога што је надлежни орган у међувремену донео решење и доставио га странци, и друго, у случају када је суд одбио тужбу због ћутања управе због тога што је тужени орган донео решење против којег је странка поднела посебну тужбу. Ружа Урошевић, судија Управног суда Ћутање управе представља специфичан процесноправни институт управног права, који се огледа у неблаговременом доношењу, односно недоношењу управних аката од стране органа управе, било првостепеног било другостепеног. Одредбама члана 145. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописани су рокови за доношење решења од стране првостепеног органа, док је одредбама члана 174. истог закона прописан рок за доношење решења по жалби од стране другостепеног органа. Наведеним одредбама Закона најпре је одређено да се под издавањем решења сматра и доношење и обавештавање странке о донетом решењу. То значи да се у роковима који су законом прописани решење мора и донети и доставити странци. Кад је поступак пред првостепеним органом покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, првостепени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти