Проблем примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у поступку извршења

Аутор чланка
Аутор се бави спорним правним питањем које се појавило поводом подношења захтева за накнаду за кашњење у испуњавању новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012 и 68/2015) уређује тематику рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, између привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, а у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у року, с тим што се одредбе овог закона не примењују на привредне субјекте над којима је отворен поступак стечаја, у складу са законом којим се уређује стечај, а у комерцијалним трансакцијама у којима су ови привредни субјекти дужници. Овим законом је предвиђено да се уговором између привредних субјеката (члан 3. став 1), као и уговором између субјеката јавног сектора (члан 4. став 2) не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана, с тим да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана уколико је у том уговорном односу јавни сектор дужник (члан 4. став 1). Чланом 5. ставом 1. овог закона прописано је да поверилац има право да од дужника захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе у износу од 20.000 динара, за случај да новчана обавеза није измирена у роковима утврђеним одредбама чл. 3. и 4. овог закона. Сврха и циљ доношења овог закона, како је закључено на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 13. 5. 2014. године, јесте поспешивање и јачање финансијске дисциплине у смислу благовременог испуњавања новчаних обавеза између субјеката на које се овај закон односи. Овај закон је почео да се примењује 31. 3. 2013. године. Дакле, овим законом је предвиђена јединствена накнада од 20.000 динара, без обзира на висину новчане обавезе, те се у једнаком износу одређује


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти