Пробни рад према Закону о раду

Аутор чланка
Кроз пробни рад послодавац проверава стручне и друге радне способности, па уколико је радна способност запосленог у току пробног рада оцењена позитивно, он остаје у радном односу, док му у супротном престаје радни однос. View Fullscreen 25 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Пробни рад према Закону о раду Кроз пробни рад послодавац проверава стручне и друге радне способности, па уколико је радна способност запосленог у току пробног рада оцењена позитивно, он остаје у радном односу, док му у супротном престаје радни однос. Члан 36. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон) прописује разлоге због којих се установљава пробни рад и његово максимално трајање, као и отказивање и престанак пробног рада. ПРОБНИ РАД КАО ЕЛЕМЕНТ УГОВОРА О РАДУ – СМИСАО ПРОБНОГ РАДА Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду. Скуп повезаних, односно сродних послова треба да одговара опису послова које ће запослени да обавља по уговору о раду. Кроз пробни рад послодавац проверава стручне и друге радне способности, када су оне посебан услов за заснивање радног односа. Уколико се покаже да их запослени не поседује, престаје му радни однос. С обзиром на чињеницу да се пробним радом испитују радна и стручна способност, послодавац не може да уговори пробни рад с приправником јер је у питању лице које по први пут заснива радни однос да би се после школовања оспособило за рад и стекло одговарајуће радне и стручне способности. Пробни рад се уговара у ситуацијама када се запошљавање врши на неодређено Редакција трајање од почетка, али се оставља рок до шест месеци како би се извршила провера способности, компетенција и знања запосленог. Иако није чест случај у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти