Процедуре у планирању и доношењу буџета

Аутор чланка
Корисници буџета не би смели олако да приступе предлагању приоритетних области финансирања и јавних инвестиција из њихове надлежности имајући у виду да је Фискална стратегија највиши плански документ за циклус од три наредне буџетске године   Поступак припреме и доношења буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање утврђен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12). Процедуре у поступку припреме и доношења буџета најлакше се могу сагледати кроз буџетски календар који је прописан у члану 11. Закона. Буџетски процес за ниво Републике Србије почиње 15. фебруара године која претходи години за коју се доноси буџет. До тог рока министар надлежан за финансије даје инструкције за предлагање приоритетних области финансирања за буџетске кориснике које укључују и средњорочне приоритете јавних инвестиција. До 15. марта директни корисници средстава буџета Републике Србије на основу ових инструкција достављају Министарству финансија предлоге за утврђивање приоритетних области финансирања за буџетску и наредне две фискалне године. Да подсетимо, према дефиницији из Закона директни корисници буџетских средстава јесу органи и организације Републике Србије. До 15. априла министар финансија у сарадњи с министарствима и институцијама надлежним за економску политику и привредни систем доставља Влади на претходно разматрање Фискалну стратегију која садржи економску и фискалну политику Владе с пројекцијама за буџетску и наредне две фискалне године (овај документ је последњом изменом Закона добио назив Фискална стратегија, док је до тада носио назив Извештај о фискалној стратегији). Као што је наведено, буџетски процес почиње већ у раној фази текуће године. Корисници буџета не би смели олако да приступе предлагању приоритетних области финансирања и јавних инвестиција из њихове надлежности имајући у виду да је Фискална стратегија највиши плански документ за циклус од три наредне буџетске године. Овим документом се опредељују оквири потрошње за сваког директног корисника буџетских средстава понаособ.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In