Продаја стечајног дужника као правног лица

Аутор чланка
У тексту који следи биће речи о продаји стечајног дужника као правног лица које након продаје наставља да послује тако што задржава свој правни субјективитет, а на место раније регистрованих власника ступа купац стечајног дужника   Законом о стечају, одредбом члана 1. став 2, прописано је да се стечај спроводи банкротством или реорганизацијом, при чему се под банкротством подразумева намирење поверилаца продајом целокупне имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, док се под реорганизацијом подразумева намирење поверилаца према усвојеном плану реорганизације и то редефинисањем дужничко-поверилачких односа, статусним променама дужника или на други начин који је предвиђен планом реорганизације. Дакле, ако нема услова да стечајни поступак крене путем реорганизације, која треба да води ка економско-финансијском опоравку стечајног дужника, под условима и на начин који су утврђени планом реорганизације, стечајни поступак се одвија путем банкротства. Решење о банкротству и уновчењу имовине доноси се под условима прописаним одредбом члана 131. Закона, па ће тако стечајни судија донети решење о банкротству и уновчењу имовине: 1) ако је очигледно да у року за подношење плана реорганизације стечајни дужник не показује интересовање за реорганизацију; 2) ако на првом поверилачком рочишту за то гласа одговарајући број стечајних поверилаца (стечајни повериоци за чија се потраживања на првом поверилачком рочишту учини вероватним да износе више од 70% укупних потраживања стечајних поверилаца донели су одлуку да се стечајни поступак одмах настави банкротством стечајног дужника); 3) ако стечајни дужник не сарађује са стечајним управником или одбором поверилаца ради испуњавања објективних захтева за пружање података и обавештења у складу са одредбама закона; 4) ако стечајни дужник не извршава налоге стечајног судије; 5) ако ниједан план реорганизације није поднет у прописаном року; 6) ако ниједан план реорганизације није усвојен на рочишту за разматрање плана реорганизације. Уколико решење о банкротству буде донето, наведено даље значи да у складу са одредбом члана 132.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In