Промене поверилаца, односно дужника, и пребијање потраживања по Закону о девизном пословању

Аутор чланка
Овај текст представља приказ и тумачење релевантних законских и подзаконских одредаба у ситуацијама промене поверилаца, односно дужника, и пребијања потраживања, уколико је једна уговорна страна српски држављанин, а на другој страни се налази нерезидент, и разматра могућа решења проблема у њиховој примени

 

У току периода важења једног уговора често се дешава да било поверилац било дужник имају потребу да изађу из постојећег уговорног односа. И на страни повериоца и на страни дужника, овакви мотиви јављају се услед немогућности плаћања о доспелости према повериоцима, с тим што оваква потреба може настати и из потпуно другачијих разлога.

Уколико је једна уговорна страна српски држављанин, а на другој страни се налази нерезидент, Закон о девизном пословању („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/2006, 31/2011 и 119/2012) поставља одређена ограничења и услове приликом уступања потраживања или преноса дуга. Уколико, пак, резидент и нерезидент имају међусобна неизмирена дуговања и потраживања један према другом, Закон о девизном пословању и подзаконски акти донети на основу тог Закона предвиђају услове и начин на који се пребијање може извршити.

У начелу, Закон о девизном пословању дозвољава правним лицима резидентима и нерезидентима да преносе, односно плаћају или наплаћују потраживања и дуговања која су настала по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената, који се не сматра комерцијалним кредитима и зајмовима (члан 4. ст. 1), те по основу кредитног посла са иностранством (члан 20. ст. 1). Треба нагласити да Закон о девизном пословању заступа став да се све оно што законским одредбама није изричито дозвољено сматра недозвољеним правним послом, те да је пракса показала да правне празнине у области девизног пословања иницирају мишљења Министарства финансија Републике Србије и Народне банке Србије, иако она формално не представљају извор права.

Уколико се усвоји Нацрт измена и допуна Закона (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме