Промене поверилаца, односно дужника, и пребијање потраживања по Закону о девизном пословању

Аутор чланка
Овај текст представља приказ и тумачење релевантних законских и подзаконских одредаба у ситуацијама промене поверилаца, односно дужника, и пребијања потраживања, уколико је једна уговорна страна српски држављанин, а на другој страни се налази нерезидент, и разматра могућа решења проблема у њиховој примени   У току периода важења једног уговора често се дешава да било поверилац било дужник имају потребу да изађу из постојећег уговорног односа. И на страни повериоца и на страни дужника, овакви мотиви јављају се услед немогућности плаћања о доспелости према повериоцима, с тим што оваква потреба може настати и из потпуно другачијих разлога. Уколико је једна уговорна страна српски држављанин, а на другој страни се налази нерезидент, Закон о девизном пословању („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/2006, 31/2011 и 119/2012) поставља одређена ограничења и услове приликом уступања потраживања или преноса дуга. Уколико, пак, резидент и нерезидент имају међусобна неизмирена дуговања и потраживања један према другом, Закон о девизном пословању и подзаконски акти донети на основу тог Закона предвиђају услове и начин на који се пребијање може извршити. У начелу, Закон о девизном пословању дозвољава правним лицима резидентима и нерезидентима да преносе, односно плаћају или наплаћују потраживања и дуговања која су настала по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената, који се не сматра комерцијалним кредитима и зајмовима (члан 4. ст. 1), те по основу кредитног посла са иностранством (члан 20. ст. 1). Треба нагласити да Закон о девизном пословању заступа став да се све оно што законским одредбама није изричито дозвољено сматра недозвољеним правним послом, те да је пракса показала да правне празнине у области девизног пословања иницирају мишљења Министарства финансија Републике Србије и Народне банке Србије, иако она формално не представљају извор права. Уколико се усвоји Нацрт измена и допуна Закона о девизном пословању, који је 3. јуна 2014. године објављен на интернет страници Народне банке


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In