Промене у условима отварања и вођења рачуна резидената и нерезидената

Аутор чланка
У „Службеном гласнику РСˮ број 69/2018 од 14. 9. 2018. године објављене су измене и допуне два подзаконска прописа којима се мењају досадашњи услови вођења рачуна резидената и нерезидената, које ће бити представљене у наставку.

ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ОТВАРАЊА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ДЕВИЗНИХ РАЧУНА РЕЗИДЕНАТА, КАО И ДИНАРСКИХ И ДЕВИЗНИХ РАЧУНА НЕРЕЗИДЕНАТА

Извршни одбор Народне банке Србије донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената. Овим изменама у Одлуци о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената („Сл. гласник РС”, бр. 51/2015 и 82/2017 – у даљем тексту: Одлука) утврђене су следеће новине:

1) Према иновираном ставу 1. у тачки 8. Одлуке, приликом отварања рачуна у банци резиденти не морају да доставе банци документацију прописану тачком 7. став 3. одредбе под 1), 3) и 4:

(1) решење о упису у регистар код надлежног органа;

(3) обавештење органа надлежног за послове статистике о разврставању по делатностима, ако за резидента разврставање врши тај орган – у случају да податак о разврставању по делатностима није садржан у решењу из одредбе под 1) овог става, односно у случају из одредбе под 2) тог става;

(4) документ надлежног органа који садржи порески идентификациони број резидента – у случају да тај податак није садржан у решењу из одредбе под 1) овог става, односно у случају из одредбе под 2) тог става,

а банка је у том случају дужна да одговарајуће податке који су садржани у овој документацији прибави непосредним увидом у Регистар привредних субјеката или други јавни регистар који се, у складу с прописима, води у Републици Србији, односно преузимањем тих података у електронској форми од организације надлежне за вођење овог регистра.

Овај иновирани став 1. допуњен је новим ставом 2. у овом члану, који појашњава да, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме