Промене у условима отварања и вођења рачуна резидената и нерезидената

Аутор чланка
У „Службеном гласнику РСˮ број 69/2018 од 14. 9. 2018. године објављене су измене и допуне два подзаконска прописа којима се мењају досадашњи услови вођења рачуна резидената и нерезидената, које ће бити представљене у наставку. ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ОТВАРАЊА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ДЕВИЗНИХ РАЧУНА РЕЗИДЕНАТА, КАО И ДИНАРСКИХ И ДЕВИЗНИХ РАЧУНА НЕРЕЗИДЕНАТА Извршни одбор Народне банке Србије донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената. Овим изменама у Одлуци о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената („Сл. гласник РС”, бр. 51/2015 и 82/2017 – у даљем тексту: Одлука) утврђене су следеће новине: 1) Према иновираном ставу 1. у тачки 8. Одлуке, приликом отварања рачуна у банци резиденти не морају да доставе банци документацију прописану тачком 7. став 3. одредбе под 1), 3) и 4: (1) решење о упису у регистар код надлежног органа; (3) обавештење органа надлежног за послове статистике о разврставању по делатностима, ако за резидента разврставање врши тај орган – у случају да податак о разврставању по делатностима није садржан у решењу из одредбе под 1) овог става, односно у случају из одредбе под 2) тог става; (4) документ надлежног органа који садржи порески идентификациони број резидента – у случају да тај податак није садржан у решењу из одредбе под 1) овог става, односно у случају из одредбе под 2) тог става, а банка је у том случају дужна да одговарајуће податке који су садржани у овој документацији прибави непосредним увидом у Регистар привредних субјеката или други јавни регистар који се, у складу с прописима, води у Републици Србији, односно преузимањем тих података у електронској форми од организације надлежне за вођење овог регистра. Овај иновирани став 1. допуњен је новим ставом 2.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In