Прописи у пракси: Финансијска подршка породици са децом

Аутор чланка
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која се овом приликом односе на финансијску подршку породици са децом     Валидност мишљења Међуопштинске интерресорне комисије достављеног као доказ, уз захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства с рада ради посебне неге детета Члан 96. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 10. и 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), чл. 2. и 9. Правилника о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета („Сл. гласник РСˮ, бр. 1/02)   Чланом 96. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета, одсуствује с рада или да ради с половином пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. Ово право остварује се на основу мишљења надлежног органа за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са законом. Чланом 10. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) утврђено је да право на накнаду зараде за време одсуства с рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица, односно лица која самостално обављају делатност. Чланом 26. ст. 3. и 4. Закона о финансијској подршци породици прописано је да о степену психофизичке ометености детета мишљење даје општинска, односно градска комисија надлежна за преглед деце са сметњама у развоју, а трошкови њеног рада финансирају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In