Прописи у пракси – избор из судске праксе

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису, доносимо избор из судске праксе.   ВАНКЊИЖНО ВЛАСНИШТВО НА СТАНУ У ИЗГРАДЊИ  Код станова купљених у изградњи, ванкњижно власништво на стану може се стећи исплатом купопродајне цене и предајом у посед непокретности.   Из образложења: На основу утврђених чињеница нижестепени судови су, применом члана 20. став 7. ЗИО-а, члана 103. ЗОО-а, члана 2. Закона о промету непокретности и члана 33. Закона о основама својинскоправних односа, одбили тужбени захтев тужиља закључујући да у погледу предмета извршења немају право које спречава извршење. Чињенице да су тужиље стекле право својине на спорним непокретностима – будући да су купопродајне уговоре закључиле 2005, односно 2006. године, и да су у потпуности исплатиле купопродајну цену и стекле државину над тим непокретностима – нижестепени судови су сматрали ирелевантним за одлучивање о тужбеном захтеву. Одредбом члана 20. став 7. Закона о извршењу и обезбеђењу прописује се да правно дејство не производи располагање имовином које извршни дужник учини након пријема решења о извршењу, односно закључка којим се одређује извршење. Примењујући наведену законску одредбу, нижестепени судови сматрају да је извршни дужник закључењем судског поравнања са тужиљама 29. 11. 2012. године располагао спорним непокретностима, након што је 2. 7. 2012. године донето решење о извршењу, које је дужник примио 5. 7. 2012. године, и након што је 10. 8. 2012. године у листу непокретности дозвољен упис забележбе овог решења о извршењу у теретни лист, због чега је такво располагање ништаво, сагласно члану 103. ЗОО-а. По становишту нижестепених судова тужиље пре уписа у катастар непокретности нису стекле својину на спорним непокретностима, сагласно члану 2. Закона о промету непокретности и члану 33. Закона о основама својинскоправних односа. Тужиље су са туженим закључиле Уговор о купопродаји станова и гаража у предметном објекту у Београду, у улици … број …


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In