Прописи у пракси: Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   ДА ЛИ ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА СА ЛИЦЕМ КОЈЕ СЕ ПОЗИВА НА ЧЛАН 8. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И КОЈЕ НЕ ЖЕЛИ ДА ПОСЛОДАВЦУ ДА ПОДАТАК О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА, СА СТАНОВИШТА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ   Чл. 33. и 197. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05 54/09, 32/13 и 75/14)   Чланом 33. Закона o раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) утврђени су обавезни елементи уговора о раду. Наиме, уговор о раду садржи: податке о послодавцу (назив и седиште послодавца); податке о запосленом (лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог, врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду); податке о послу (назив и опис послова које запослени треба да обавља, место рада); податке о уговору (врсту радног односа, трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време, дан почетка рада); податке о заради и накнади зараде (новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду, елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право); услове рада (радно време, трајање дневног и недељног радног времена). Имајући у виду наведено, јединствени матични број грађана није обавезни елемент уговора о раду. У складу са чланом 197. Закона о раду послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In