Прописи у пракси: Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

ДА ЛИ ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА СА ЛИЦЕМ КОЈЕ СЕ ПОЗИВА НА ЧЛАН 8. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И КОЈЕ НЕ ЖЕЛИ ДА ПОСЛОДАВЦУ ДА ПОДАТАК О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА, СА СТАНОВИШТА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ

 

Чл. 33. и 197. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05 54/09, 32/13 и 75/14)

 

Чланом 33. Закона o раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) утврђени су обавезни елементи уговора о раду. Наиме, уговор о раду садржи: податке о послодавцу (назив и седиште послодавца); податке о запосленом (лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог, врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду); податке о послу (назив и опис послова које запослени треба да обавља, место рада); податке о уговору (врсту радног односа, трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време, дан почетка рада); податке о заради и накнади зараде (новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду, елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право); услове рада (радно време, трајање дневног и недељног радног времена).

Имајући у виду наведено, јединствени матични број грађана није обавезни елемент уговора о раду.

У складу са чланом 197. Закона о раду послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме