Прописи у пракси – Правни став о накнади

Аутор чланка
У свом правном ставу Врховни касациони суд је заузео став о обрачуну накнаде за незапослене.   ПРАВНО СХВАТАЊЕ О МЕТОДОЛОГИЈИ ОБРАЧУНА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ   Новчана накнада за случај незапослености, утврђена на начин из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, не може бити нижа од 80% нити виша од 160% минималне зараде утврђене у складу са чланом 111. став 2. Закона о раду (принцип бруто зараде). О праву на новчану накнаду одлучује се по правилима управног поступка и против коначног решења се може водити управни спор. Основни судови у Аранђеловцу, Пријепољу, Нишу и Смедереву доставили су Врховном касационом суду захтеве за решавање спорног правног питања: методологије обрачуна накнаде за незапослене и то да ли се минимална зарада као полазни елемент за обрачун новчане накнаде за случај незапослености, обрачунава као минимална зарада без пореза и доприноса (нето) или минимална зарада са порезом и доприносима који се плаћају из зараде (бруто). Основни суд у Пријепољу је поставио и питање разграничења надлежности управног органа и суда опште надлежности за исплату новчане накнаде по овом основу. Пред основним судовима у Републици Србији је у току више десетина хиљада спорова корисника новчаних накнада за незапослене против Националне службе за запошљавање, са новчаним потраживањем за накнаду штете на име разлике од примљеног износа накнаде за случај незапослености до износа које корисници овог права сматрају да им припада. Парнице су покретане у периоду након 14. 3. 2012. године, када је  Национална служба за запошљавање променила методологију обрачуна минималне накнаде снижавањем месечних износа, применом бруто принципа обрачуна минималне зараде. Начин обрачуна је измењен по препоруци Државне ревизорске институције након ревизије завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2010. годину. За математички обрачун евентуално постојеће разлике до припадајуће накнаде, судови немају стручна знања и висину дуга су утврђивали вештачењем преко судских вештака одговарајуће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In