Прописи у пракси: Престанак радног односа

Аутор чланка
У склопу сасвим новог формата који однедавно можете пратити у нашем часопису доносимо нека карактеристична мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а која се овом приликом односе на престанак радног односа Да ли предузећа могу са запосленима којима је престао радни однос по основу социјалног програма који се остварује из буџетских средстава, да заснују радни однос Члан 179. став 5. тачка 1) и 158. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) У члану 179. став 5. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано je да запосленом може да престане радни однос ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. У складу са чланом 158. Закона о раду послодавац је дужан да пре отказа уговора o раду, у смислу члана 179. став 5. тачка 1) овог закона, запосленом исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или уговором о раду. Полазећи од наведених одредаба Закона о раду, ако због технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла послодавац може запосленом да откаже уговор о раду уз исплату отпремнине у складу са овим законом. Према томе, ради се о трајном престанку потребе за радом запосленог и престанку радног односа уз исплату отпремнине као последицe технолошких, економских или организационих промена код послодавца. Према члану 182. наведеног закона ако послодавац откаже уговор о раду запосленом због престанка потребе за обављањем одређеног посла или смањења обима посла, услед технолошких, економских или организационих промена, послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од три месеца од дана престанка радног односа, осим у случају из члана 102. став 2. овог закона. Ако пре истека овог рока


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In