Прописи у пракси: Спор мале вредности у пракси привредних судова

Аутор чланка
У склопу сасвим новог формата који однедавно можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на спор мале вредности     Спор мале вредности и накнада трошкова на име састава одговора на тужбу У спору мале вредности не постоји обавеза достављања тужбе на одговор нити изостанак одговора на тужбу проузрокује последице, те је основан захтев туженог за накнаду трошкова за састав одговора на тужбу.   Из образложења: „Међу парничним странкама спор је у погледу главне ствари окончан решењем о пресумираном повлачењу тужбе од 28. 12. 2015. године, с обзиром на то да уредно позвани тужилац није дошао на рочиште за главну расправу, а у смислу одредбе члана 475. Закона о парничном поступку. Тужени је поднеском од 11. 1. 2016. године ставио захтев за накнаду трошкова поступка, опредељујући их на име награде адвокату за састав поднеска од 25. 12. 2015. године којим је обавестио суд да је спречен да приступи на рочиште и тражио да се рочиште одложи, при чему је у истом поднеску навео и разлоге оспоравања тужбеног захтева. Суд је наведени захтев туженог за накнаду парничних трошкова одбио, јер тражени трошкови нису били нужни у смислу члана 154. Закона о парничном поступку, при чему је неспорно да тужени у случају пресумираног повлачења тужбе има право на нужне трошкове. Наиме, у спору мале вредности суд не цени оправданост изостанка странке са рочишта за главну расправу, а што је обавеза суда у смислу члана 311. Закона о парничном поступку, већ изостанак странака у смислу члана 475. Закона о парничном поступку по сили закона проузрукује последице прописане том одредбом. У том смислу писмено обраћање суду да би се оправдао изостанак са рочишта нема утицаја. У спору мале вредности не постоји обавеза достављања тужбе на одговор, нити изостанак одговора на тужбу проузрокује последице.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In