Прописи у пракси: Закуп

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на закуп       Закупац је дужан платити закупнину у роковима одређеним уговором или законом, а у недостатку уговора и закона, како је уобичајено у месту где је ствар предата закупцу.   Из образложења: „Првостепени суд правилно закључује да спорни уговор о ангажовању грађевинске механизације по својој правној природи представља Уговор о закупу. Тим уговором су странке дефинисале износ закупнине који тужени треба да плаћа тужиоцу за ангажовање грађевинских машина, тако да висина закупнине не може да буде мања од уговором дефинисаног минималног фонда радних сати. У том смислу, првостепени суд правилно закључује да се наводи туженог, о томе да је стварна воља уговорних страна била да се плаћање врши на бази стварно извршених ефективних радних сати, не могу прихватити као основани и немају упориште у одредбама уговора. Чланом 2. Уговора о ангажовању грађевинске механизације се за сваку од машина, које су предмет уговора, прописује цена по радном сату, уз изричиту одредбу да су уговорене стране сагласне да је минимални фонд ефективних сати рада машине у току једног месеца 100 радних сати, осим за „финишерˮ код кога је минимални фонд у року једног месеца 80 радних сати. Првостепени суд, на основу изнетог, правилно закључује да је на овај начин дефинисан минимални износ накнаде који представља обавезу туженог према тужиоцу, по основу ангажованих грађевинских машина. Уговором је дефинисан и корективни обрачун по ефективном сату рада машине, који се примењује ако машине раде преко уговором прописаног минималног фонда радних сати. То значи да је тужени у обавези да тужиоцу плати минимални фонд ефективних радних сати машина, а ако су радиле преко наведеног броја радних сати, стоји обавеза туженог да плати разлику по ефективним


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти