Прописи у пракси: Затезна камата кроз праксу привредних судова

Аутор чланка
У склопу формата Прописи у пракси који већ неко време можете пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на затезну камату   Валутна клаузула и затезна камата Валутна клаузула која представља подврсту индексне клаузуле није забрањена позитивним правом Републике Србије.   Из образложења: „Привредни апелациони суд констатује да су неосновани жалбени наводи туженог да тужиоцу, кориснику валутне клаузуле у уговору о кредиту који су странке закључиле, не припада кумулативно право и на курсну разлику према уговореној валутној клаузули и на затезну камату јер је то противно начелу еквивалентности узајамних давања, које начело је прописано одредбом члана 15. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Сл. лист СРЈˮ, бр. 31/93). Основни мотив, кауза, закључењу уговора о кредиту код сваког кредитора који се професионално бави банкарским пословима јесте камата, као приход који остварује пласманом новчаних средстава на тржишту новца. Ако би се члан 15. Закона о облигационим односима сувише уско тумачио, то би значило да би била забрањена наплата сваке камате, јер се обрачуном камате та еквивалентност нарушава. Међутим, давање новца на зајам са каматом, под условима прописаним законом, дозвољено је према позитивном праву Републике Србије. У конкретној правној ствари није уговорен бескаматни кредит између парничних странака, те се не може уско тумачити члан 15. Закона о облигационим односима, с обзиром на то да је тужилац на располагање ставио туженом одређену количину новца коју је тужени требало да врати у роковима доспелости и то са уговореном каматом, која представља цену давања позајмице. Валутна клаузула је одредба уговора коју су странке уговориле, а којом се одређује да ће износ новчане обавезе коју дужник дугује бити обрачунат на основу курса динара према некој другој валути. Кумулативно уговарање валутне клаузуле, односно прерачунавање динарских обавеза у сагласности са важећим курсом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In