Рачунање радног времена запосленом на службеном путу

Аутор чланка
Тема овог текста је рачунање радног времена запосленог који је упућен на службени пут у радне дане према распореду радног времена код послодавца, на дан недељног одмора или на дан празника у коме се не ради, као и карактеристичан случај прековременог рада на службеном путу за возаче моторних возила.   Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – Одлука УС РС и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) уређују се, између осталог, радно време (чл. 50. и 51), одмор у току дневног рада, дневни и недељни одмор (чл. 64–67), прерасподела радног времена (чл. 57–61) и прековремени рад (члан 53). Законом није посебно уређено питање радног времена запосленог за време службеног пута, већ се сходно примењују напред наведене одредбе Закона, при чему се морају имати у виду специфичности службеног пута. У вези са питањем које путовање запосленог има карактер службеног пута, може се пренети искуство из досадашње праксе према коме се службеним путовањем у земљи сматра путовање ван места редовног запослења ради извршења одређених службених послова по налогу послодавца, уколико је на пример место у које путује удаљено од места његовог рада више од 30, 40 километара итд. Службени пут у редовно радно време Запослени може да буде упућен на службени пут у радне дане према распореду радног времена код послодавца или на дан недељног одмора или на дан празника у коме се не ради. Сматра се да се запосленом на службеном путу по правилу рачуна и евидентира редовно радно време, односно службени пут у радне дане запосленима се признаје у пуно радно време утврђено код послодавца, без обзира на то колико су ефективно радили, односно запосленом на службеном путу по правилу се рачуна и евидентира редовно радно време (8 часова) ако је службени пут трајао једнако или дуже од редовног радног времена запосленог,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In