Рад по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању

Аутор чланка
Накнада за рад лица на оспособљавању или усавршавању, као облика уговорног рада ван радног односа, налази се у потпуној слободи уговарања послодавца и ангажованог лица, при чему се та новчана накнада не сматра зарадом у смислу Закона   Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009, у даљем тексту: Закон) утврђена је могућност обављања послова код послодавца по основу стручног оспособљавања и усавршавања, као облика уговорног рада ван радног односа. Конкретно, према члану 201. ст. 1. Закона, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању послодавац може да закључи: 1) с незапосленим лицем, ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита кад је то законом, односно правилником о организацији и систематизацији код послодавца предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци; 2) с лицем које жели да се стручно усаврши и стекне посебно знање и способност за рад у својој струци, односно да обави специјализацију за време утврђено програмом усавршавања односно специјализације.   Према ставу 2. истог члана Закона, послодавац лицу ангажованом по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању може да обезбеди новчану накнаду и друга права у складу са законом, општим актом или тим уговором. Ова накнада се не сматра зарадом у смислу Закона, па послодавац може да одлучи да ли ће је исплаћивати.   Из наведених законских одредаба, произлази да, у оквиру теме о којој овде говоримо, постоје две врсте уговора: 1) уговор о стручном оспособљавању, тј. оспособљавању за самосталан рад у струци, и 2) уговор о стручном усавршавању и оспособљавању ради стицања посебних знања и вештина за рад у оквиру стручне спреме коју има лице које се усавршава, односно специјализује. У овом тексту даћемо више детаља о наведеним облицима рада ван радног односа код послодаваца.   Уговор о стручном оспособљавању за самосталан рад у струци Према члану 201. ст. 1. тач. 1) Закона, уговор о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In