Радни однос на одређено време у Закону о раду

Аутор чланка
У овом тексту разјашњене су све недоумице везане за уговор о раду на одређено време, које су се јавиле у пракси после измене Закона о раду из 2014. године.   Према Закону о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) радни однос се заснива на неодређено или одређено време. Правило је да се радни однос заснива на неодређено време. Изузетно, радни однос може да се заснује на одређено време. Заснивање радног односа на одређено време ограничено је: – у погледу времена трајања радног односа и – услова (разлога) под којима може да се заснује.   РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У МАКСИМАЛНОМ ТРАЈАЊУ ОД 24 МЕСЕЦА (ЧЛАН 37. СТ. 1–3. ЗАКОНА О РАДУ)   Према члану 37. ст. 1–3. Закона о раду, уговор о раду може да се закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана, на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овог члана. 1.1. Услови за заснивање радног односа У овим случајевима је могућност заснивања радног односа на одређено време ограниченa постојањем 2 кумулативна услова, и то: – ограниченим трајањем посла због чијег обављања се заснива радни однос – послови који треба да се обаве су ограниченог трајања – унапред одређени роком, извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја; – ограниченим трајањем радног односа са истим запосленим – при чему се, за разлику од ранијег законског решења, временско ограничење укупног трајања радног односа на одређено


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In