Радни спорови и суђење у разумном року

Аутор чланка
Аутор се бави анализом радног спора ослањајући се на законодавни оквир и бројне примере из судске праксе.

 

Радни спорови су посебна врста грађанскоправних спорова, те их је и сам Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013 и 55/2014 – у даљем тексту: ЗПП) препознао као специјалне и прописао посебна правила у глави XXIX. О хитности решавања истих сведочила је и одредба члана 195. став 3. Закона о раду пре измена тог закона из 2014. године, која је прописивала да се радни спор има решити у року од 6 месеци од дана подношења тужбе суду. Иронично, радни спорови су постајали све учесталији и дуготрајнији, али, по свему судећи, у питању су други разлози односно фактори који су до тога довели. Важећа верзија Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – у даљем тексту: ЗОР) не прописује такво временско одређење.

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОГ СПОРА У ОДНОСУ НА ОПШТИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта. Што се функционалне надлежности тиче, у првом степену суди судија појединац. У току поступка суд и по службеној дужности може да одреди привремене мере, у складу са законом који уређује извршење и обезбеђење, ради спречавања насилног поступања или ради отклањања ненадокнадиве штете. Суд ће одлуку о одређивању привремене мере по предлогу странке да донесе у року до осам дана од дана подношења предлога. Против решења о одређивању привремене мере није дозвољена посебна жалба.

Даље, суд ће у пресуди којом налаже извршење неке чинидбе да одреди рок од осам дана за њено извршење. Ако тужени не дође на рочиште за главну расправу, а уредно је позван, суд ће да одржи рочиште и одлучи на основу утврђеног чињеничног стања. О последици изостанка са рочишта за главну расправу суд ће да упозори (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме