Радни спорови и суђење у разумном року

Аутор чланка
Аутор се бави анализом радног спора ослањајући се на законодавни оквир и бројне примере из судске праксе.   Радни спорови су посебна врста грађанскоправних спорова, те их је и сам Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013 и 55/2014 – у даљем тексту: ЗПП) препознао као специјалне и прописао посебна правила у глави XXIX. О хитности решавања истих сведочила је и одредба члана 195. став 3. Закона о раду пре измена тог закона из 2014. године, која је прописивала да се радни спор има решити у року од 6 месеци од дана подношења тужбе суду. Иронично, радни спорови су постајали све учесталији и дуготрајнији, али, по свему судећи, у питању су други разлози односно фактори који су до тога довели. Важећа верзија Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – у даљем тексту: ЗОР) не прописује такво временско одређење. СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОГ СПОРА У ОДНОСУ НА ОПШТИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта. Што се функционалне надлежности тиче, у првом степену суди судија појединац. У току поступка суд и по службеној дужности може да одреди привремене мере, у складу са законом који уређује извршење и обезбеђење, ради спречавања насилног поступања или ради отклањања ненадокнадиве штете. Суд ће одлуку о одређивању привремене мере по предлогу странке да донесе у року до осам дана од дана подношења предлога. Против решења о одређивању привремене мере није дозвољена посебна жалба. Даље, суд ће у пресуди којом налаже извршење неке чинидбе да одреди рок од осам дана за њено извршење. Ако тужени не дође на рочиште за главну расправу, а уредно је позван, суд ће да одржи рочиште и одлучи на основу утврђеног чињеничног стања. О последици изостанка са рочишта за главну расправу суд


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In