Радно време – мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
Нека од карактеристичних мишљења Министарства која се односе на радно време запослених, дата су у наредном тексту. ЕВИДЕНЦИЈA ОСТВАРЕНОГ БРОЈА ЧАСОВА РАДА, ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД И ПРАВА У ВЕЗИ СА ТИМ Чл. 53–67. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) у оквиру радног времена се уређује распоред радног времена (чл. 55. и 56), прековремени рад (члан 53) и прерасподела радног времена (чл. 57–61), као и одмор у току дневног рада и дневни и недељни одмор (чл. 64–67). У члану 51. став 1. Закона о раду прописано је да пуно радно време запосленог износи 40 часова недељно, ако овим законом није друкчије одређено (члан 51). Према члану 55. ст. 1–4. овог закона, радна недеља по правилу траје пет радних дана (став 1), распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац (став 2), радни дан по правилу траје осам часова (став 3), а послодавац код кога се рад обавља у сменама, ноћу или кад природа посла и организација рада то захтева, радну недељу и распоред радног времена може да организује на други начин (став 4). Прековремени рад подразумева рад дужи од пуног радног времена, који није планиран, односно може да се уведе изузетно, и то у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Прековремени рад је ограничен на недељном нивоу на 8 часова максимално, а запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно, укључујући и прековремени рад (члан 53). Запослени има право на увећање зараде за часове прековременог рада – 26% од основне зараде запосленог, у складу са чланом 108. став 1. тачка 3) Закона о раду и став 4. Закона о раду. Прерасподела радног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In