Расправљање заоставштине пред јавним бележником

Аутор чланка
Све дилеме у погледу разграничења надлежности суда и бележника требало би решавати у корист бележника који има сва овлашћења као и суд у повереном послу и процени радњи које треба предузети, а имајући у виду да је крајњи циљ ових законских решења преузимање оставинских поступака од стране јавних бележника и растерећење суда од свих оних послова који не представљају суђење у ужем смислу Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Сл. гласник РС”, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14, 6/15 и 106/15, у даљем тексту: ЗВП) је изменама 2014. и 2015. године предвидео могућност поверавања оставинских поступака јавним бележницима (чл. 30а–30з ЗВП-а). Приликом образлагања потребе за изменом прописа наведена је следећа аргументација: – Устав Републике Србије прописује у члану 137. могућност поверавања законом одређених јавних овлашћења предузећима, установама, организацијама и појединцима, затим посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и друго, чиме је обезбеђен основ и нормативни услови за поверавање јавним бележницима нових овлашћења која су до сада била у надлежности суда; – постоји потреба да се преоптерећени и неажурни судови растерете одређеног броја правних ствари из своје надлежности, да се смање трошкови које имају судови и ублаже тешкоће у финансирању судова, смање материјални трошкови судова, као и да им се омогући да боље и ефикасније организују вршење своје делатности у интересу ефикасније правне заштите и у интересу грађана којима треба пружити правовремену и ефикасну и квалитетну правну заштиту у оним правним стварима у којима не доминира јавни интерес; – према званичним показатељима, према извештајима Врховног касационог суда од милион предмета који се евидентирају у току једне године, послови ванпарничне материје чине више од трећине њиховог укупног броја; извештаји о раду судова указују на њихову огромну преоптерећеност; из извештаја о раду свих основних судова у Србији


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In