Разлучни поверилац у случају банкротства дужника – први део

Аутор чланка
Повезано тумачење одредаба о положају разлучног повериоца и мерама обезбеђења, али и могућности њиховог укидања и условљавања, као и могућности предлагања мера одговарајуће заштите имовине на којој постоји разлучно право у току стечајног поступка, указује да је тежња законодавца била да се појача положај разлучног повериоца у стечају његових дужника. То ће бити и тема овог дводелног текста, који објављујемо у овом и следећем броју   У стечају се повериоци стечајног дужника јављају као излучни, стечајни, разлучни и заложни. Разлучни поверилац је дефинисан чланом 49. ст. 1. Закона о стечају, као поверилац који има заложно право, законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри и има право на првенствено намирење из средстава остварених продајом имовине на којој је стекао то право. Правило је да је разлучни поверилац свако лице – поверилац који испуњава услове из члана 49. ст. 1. Закона. Основ за стицање права првенственог намирења јесте заложно право или законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге и регистри. Нису, међутим, сви повериоци који стекну разлучна права – разлучни повериоци. Без обзира на дефиницију из ст. 1. члана 49. Закона о стечају, разлучни повериоци нису сви повериоци који су разлучна права стекли извршењем или обезбеђењем, јер је ст. 3. истог члана, изричито прописао да разлучна права стечена извршењем или обезбеђењем 60 дана пре дана отварања стечајног поступка, престају да важе, па самим тим, како наведених разлучних права нема, то ни повериоци као њихови носиоци не представљају разлучне повериоце у току стечаја, јер су их отварањем стечаја изгубили. До брисања разлучних права стечених 60 дана пре дана отварања стечајног поступка долази на основу решења стечајног судије, а брисање ће извршити надлежни органи који воде одговарајуће јавне књиге и регистре. Управо из наведених разлога


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In