Регрес код штета у саобраћају у судској пракси

Аутор чланка
Судска пракса у вези са парницама за регрес код штета у саобраћају прилично је обимна и представља живу материју подложну променама и различитим тумачењима. Текстом који следи обухваћен је само део ове проблематике и то превасходно онај који се односи на право на регрес Гарантног фонда. И у будућности се могу очекивати занимљиви заокрети, посебно у области страначке легитимације, месне надлежности и доспелости регресног захтева

Регресни захтеви осигуравајућих друштава и Гарантног фонда, након што су оштећеним (трећим) лицима исплатили накнаду штете, прилично су чести у пракси судова и могу се поделити на оне који свој извор имају у уговору о осигурању од аутоодговорности – када је регресни поверилац осигуравајуће друштво, и на оне, много чешће заступљене у пракси, чији је извор у закону – када је регресни поверилац Гарантни фонд.

 

На спорове по регресном захтеву из саобраћајних удеса примењује се закон о осигурању који је био на снази у време када су осигуравајућа организација или Гарантни фонд исплатили накнаду штете трећем лицу, па се зато паралално примењују Закон о осигурању имовине и лица („Сл. лист СРЈ”, бр. 30/96 … „Сл. гласник РС”, бр. 93/12, у даљем тексту: ЗОИЛ), који је престао да важи осим одредаба члана 86, а на коме се првенствено заснива овај текст, и Закон о обавезном осигурању у саобраћају.

Важећи Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Сл. гласник РСˮ бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13) готово на идентичан начин регулише право на регрес Гарантног фонда, као и претходно важећи, већ поменути закон.

Осим тога, на ову област се примењује и Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) који у свом члану 940. наводи да у случају осигурања од одговорности, осигуравач одговара за штету насталу осигураним случајем само (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме