Регрес код штета у саобраћају у судској пракси

Аутор чланка
Судска пракса у вези са парницама за регрес код штета у саобраћају прилично је обимна и представља живу материју подложну променама и различитим тумачењима. Текстом који следи обухваћен је само део ове проблематике и то превасходно онај који се односи на право на регрес Гарантног фонда. И у будућности се могу очекивати занимљиви заокрети, посебно у области страначке легитимације, месне надлежности и доспелости регресног захтева Регресни захтеви осигуравајућих друштава и Гарантног фонда, након што су оштећеним (трећим) лицима исплатили накнаду штете, прилично су чести у пракси судова и могу се поделити на оне који свој извор имају у уговору о осигурању од аутоодговорности – када је регресни поверилац осигуравајуће друштво, и на оне, много чешће заступљене у пракси, чији је извор у закону – када је регресни поверилац Гарантни фонд.   На спорове по регресном захтеву из саобраћајних удеса примењује се закон о осигурању који је био на снази у време када су осигуравајућа организација или Гарантни фонд исплатили накнаду штете трећем лицу, па се зато паралално примењују Закон о осигурању имовине и лица („Сл. лист СРЈ”, бр. 30/96 … „Сл. гласник РС”, бр. 93/12, у даљем тексту: ЗОИЛ), који је престао да важи осим одредаба члана 86, а на коме се првенствено заснива овај текст, и Закон о обавезном осигурању у саобраћају. Важећи Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Сл. гласник РСˮ бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13) готово на идентичан начин регулише право на регрес Гарантног фонда, као и претходно важећи, већ поменути закон. Осим тога, на ову област се примењује и Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) који у свом члану 940. наводи да у случају осигурања од одговорности, осигуравач одговара за штету насталу осигураним случајем само ако треће оштећено лице захтева њену накнаду, те да осигуравач сноси, у границама своте осигурања, трошкове спора


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти