Регулисање проблема дечје порнографије у одредбама Кривичног законика

Аутор чланка
Кривични законик у чл. 185. и 185б регулише материју која се односи на проблем малолетних лица и порнографије, а темељ појачане кривичноправне реакције, и када је реч о малолетним лицима уопште, и у области њихове заштите од порнографије, произлази из међународних правних аката. Појачана кривичноправна заштита малолетних лица, а посебно деце, темељи се, у социолошком смислу, на њиховом специфичном узрасном добу које узрокује особеност њиховог психофизичког развоја уопште. Због тога се кривична дела учињена против ових лица сматрају нарочито друштвено опасним, а њихове негативне последице далекосежно штетним како по њих саме, тако и по читаво друштво. То посебно долази до изражаја када су у питању кривична дела уперена против полне слободе малолелетних лица, те се њихов сексуални интегритет штити на шири начин у односу на пунолетнике. Наиме, изражена угроженост малолетних лица у овој области последица је чињенице да она нису довољно зрела да схвате смисао и значај сексуалних радњи које се према њима врше. Када је у питању порнографија, општеприхваћено схватање у модерним правним системима је да кривичноправну заштиту у овој области треба пружити само малолетним лицима. Ово је у складу и са преовлађујућим мишљењем да треба редуковати инкриминисање сексуалних понашања која се сматрају неморалним, те проширити сексуалне слободе пунолетних лица које се заснивају на њиховој слободној вољи. Темељ појачане кривичноправне реакције, како када је реч о малолетним лицима уопште, тако и у области њихове заштите од порнографије, произлази из међународних правних аката. У овом смислу поменућемо и два најзначајнија међународна правна документа из области права деце која, поред осталог, регулишу и питања везана за заштиту деце у погледу сексуалних односа. На првом месту то је Конвенција о правима детета из 1989. године („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 15/90, и „Сл. лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97) као најосновнији међународни правни документ из области дечјих


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In