„Реконструкција” привредних друштава

Аутор чланка
Да би задржала своју позицију на тржишту, предузећа морају стално испоручивати робу и услуге који за потрошаче имају вредност. С друге стране, савремени и добро информисани инвеститори могу повући свој капитал из предузећа које не ствара добит, а све то намеће потребу да се структура предузећа стално прилагођава тржишту, односно потребу да се познају правне технике реструктурирања (реконструкције) предузећа Економски посматрано, предузеће није ништа друго до мрежа трансакција (запослени, средства рада…) који се „стационирају” на једном месту, како би дошло до уштеде трошкова до којих би иначе дошло уколико ова мрежа не би постојала. Формалноправно, привредно друштво јесте конструкција ових мрежа којима правни систем даје својство правног лица не би ли оно могло функционисати у привредно-правном поретку. У основи, базичну структуру организације звану привредно друштво, економски посматрано, чине: средства, капитал, (корпоративно) управљање и менаџмент, трошкови и организација. Поменимо овде да је термин предузеће економска, а термин привредно друштво – правна категорија. „Реконструкција” привредног друштва заправо представља промену неких од ових базичних структура привредног друштва, како би оно могло одговорити промењеним захтевима на тржишту, односно наставити да конкуретно испоручује робу и услуге својим потрошачима ради стицања профита. Од деведесетих година прошлог века, ова „појава” више представља правило, него изузетак. Уже, формалноправно, посматрано, у нашем правном систему, под „реконструкцијом” се подразумевају: реорганизација привредних друштава, прописана у Закону о привредним друштвима и Закону о стечају, као и реструктурирање предузећа, регулисано прописима који се односе на приватизацију. Примера ради, статусне промене (спајање, припајање, подела и издвајање привредног друштва) чине реорганизацију будући да долази до промена у организацији привредног субјекта. У ширем смислу, правно посматрано, то су сви они правни механизми (правни институти) којима се горепоменута мрежа неформалних уговора, односно неки од базичних елемената структуре привредног друштва мењају. У том смислу, и приватизација јесте један вид „реконструкције” предузећа, јер се мења структура једног од базичних


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4