Решење о престанку радног односа кроз закон и праксу, са посебним освртом на проблем достављања

Аутор чланка
Законска решења, судска пракса и мишљења надлежних органа која се односе на форму, састав и начин достављања решење о отказу уговора о раду, као и друга питања из праксе везана за овај акт, тема су овог текста. ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА Према члану 30. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон), радни однос се заснива уговором о раду који закључују запослени и послодавац. Уговор се сматра закљученим када га потпишу запослени и послодавац (у чије име и за чији рачун уговор о раду закључује надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте). Истовремено, према члану 185. Закона, уговор о раду отказује се решењем у писаном облику и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Уколико послодавац није могао да на овај начин достави решење, о томе је дужан да сачини писмену белешку и да решење објави на својој огласној табли. По истеку рока од осам дана од дана објављивања на огласној табли решење се сматра достављеним. Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да спор решава пред арбитром, у смислу члана 194. Закона. Према томе, решење о престанку радног односа које не може да се достави запосленом лично у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог, може да се објави на огласној табли послодавца и сматра се достављеним по истеку осам дана од дана објављивања. НЕДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ Као што се могло видети, члан 185. став 1. Закона прецизира да се уговор о раду отказује решењем – у писменом облику. Стога радни однос


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти