Рочиште за одбачај тужбе: дилеме у пракси

Аутор чланка
И после само годину дана од измена Закона о парничном поступку у његовој примени се појавило више спорних правних питања, а једно од њих се односи и на рочиште за одбачај тужбе. Наиме, остаје спорно да ли се то рочиште мора одржати и да ли само онда кад је тужбу поднела странка непосредно. Поставља се и питање ко се позива на то рочиште и да ли се то чини позивом или посебним решењем. Ту су и бројне друге дилеме које ћемо покушати да разрешимо у тексту који следи   Члан 294. Закона о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, који је ступио на снагу 1. 2. 2012. године, у даљем тексту: ЗПП) предвиђа да суд по претходном испитивању тужбе доноси решење којим се тужба одбацује ако утврди: 1) да одлучивање о тужбеном захтеву не спада у судску надлежност (члан 16); 2) да је тужба поднета неблаговремено, ако је посебним прописима предвиђен рок за подношење тужбе; 3) да о истом захтеву већ тече парница; 4) да је ствар правноснажно пресуђена; 5) да је у истој ствари закључено судско поравнање; 6) да не постоји правни интерес за подношење тужбе из члана 194. овог закона; 7) да је тужба неразумљива или непотпуна.   Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/14) од 23. маја 2014. године ступио је на снагу у јуну 2014. године и примењује се на све поступке који нису окончани пре ступања на снагу овог закона. У члану 11. предвиђена је измена члана 294. тако што је после става 1. додат став 2. који гласи: „Пре доношења решења о одбацивању тужбе из разлога прописаних у ставу 1. oвог члана, суд је дужан да одржи рочиште на коме ће тужиоцу омогућити да се изјасни о одбацивању тужбе.ˮ Образлажући свој предлог, предлагач ових законских измена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In