Рокови за остваривање појединих права у Закону о раду

Аутор чланка
Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017), између осталог, прописује и рокове у којима се остварују и штите права запослених из радног односа и по основу рада. Непоштовање ових рокова често за последицу има губљење самог права или губљење права на одговарајућу заштиту. Овде ће бити речи о неким битним роковима прописаним Законом, који су од значаја како за запослене тако и за послодавце.   РОКОВИ У КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОДРЕЂЕНА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА РОК ЗА СТУПАЊЕ НА РАД ЗАПОСЛЕНОГ – члан 34. Закона о раду Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду. Ако запослени не ступи на рад на дан утврђен уговором о раду, сматра се да радни однос није заснован, осим ако је оправдано спречен или се са послодавцем другачије споразумео. РОК ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗА ВРЕМЕ ПРОБНОГ РАДА – члан 36. Закона о раду Пре истека времена за које је уговорен пробни рад послодавац или запослени може да откаже уговор о раду, са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. У таквом случају послодавац има обавезу да у решењу о отказу уговора о раду образложи отказ овог уговора. Ако је уговор о раду којим је уговорен пробни рад отказао запослени, он нема обавезу образлагања разлога за давање отказа. Како у Закону нису наведени разлози због којих се може дати отказ уговора о раду којим је уговорен пробни рад, овакав уговор може да се откаже из било ког разлога и у било које време, уз поштовање поменутог отказног рока. РОК ЗА ВРАЋАЊЕ НА РАД  ПОСЛЕ МИРОВАЊА РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА – чланови 78, 79, 100. и  члан 179. став 1. тачка 3) Закона Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In