Календар важења правних аката

Аутор чланка

У овој рубрици доносимо преглед прописа који током овог месеца престају да важе (у целости или делу), односно који одложено ступају на снагу и/или се одложено примењују у целости или у делу:

Упутство: Пређите курсором миша преко датума који је означен црвеном бојом да бисте видели промене у статусу важења правних аката за тај дан.

 

до краја октобра 2014.

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, објављен у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 83/2014 од 5. 8. 2014. године, а ступио је на снагу 13. 8. 2014. године

– одредба члана 10. овог закона примењује се од 1. октобра 2014. године

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни уговориˮ, бр. 10/2011 од 7. 12. 2011. године

– Уговор ступа на снагу 1. октобра 2014. године

Закон о осигурању имовине и лица („Сл. лист СРЈˮ, бр. 30/96, 57/98, 53/99 и 55/99 и „Сл. гласник РСˮ, бр. 55/04)

– члан 86. престаје да важи 12. октобра 2014. године

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина, објављен у „Сл. листу СФРЈˮ, бр. 4/85 и 84/87

– престаје да важи 15. октобра 2014. године

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина, објављен у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 72/2014 од 14. 7. 2014. године

– ступио је на снагу 22. јула 2014, а примењује се од 15. октобра 2014. године

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата, објављен у „Сл. листу СФРЈˮ, бр. 1/79, 20/82, 74/90 и 58/95

– престаје да важи 15. октобра 2014. године у делу који се односи на млевену зачинску паприку и екстракт од паприке

 

до септембра 2014.

Закон о заштити потрошача, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 73/2010 од 12. 10. 2010. године

престаје да важи 22. септембра 2014. године

Закон о заштити потрошача, објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 62/2014 од 13. 6. 2014. године

ступио је на снагу 21. јуна 2014, а примењује се од 22. септембра 2014. године

Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 46/2014 од 29. 4. 2014. године

ступила је на снагу 30. априла 2014, а примењује се од 29. септембра 2014. године

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 46/2014 од 29. 4. 2014. године

важење Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС”, број 18/11) продужава се до 24. септембра 2014. године

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 57/2014 од 30.5.2014. године

ступио је на снагу 31. маја 2014, аодредбе члана 1. овог закона примењиваће се од 1. августа 2014. године, док ће се одредбе чл. 2. и 3. овог закона примењивати од 1. јула 2014. године

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 8/2014 од 29.1.2014. године

ступила је на снагу 1. фебруара 2014, а важи до 31. јула 2014. године

Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни уговори”, бр. 12/2013 од 31.10.2013. године

Конвенција ступа на снагу 1. августа 2014. године

Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014 од 23.5.2014.  године

ступио је на снагу 31.маја 2014, осим чл. 7, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38. и 47. који ступају на снагу даном почетка примене Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 31/11, 85/12 и 19/13) – 1.септембра 2014. године

Закон о јавном бележништву, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 31/2011, 85/2012 и 19/2013

примењује се од 1. септембра 2014. године

Закон о извршењу кривичних санкција, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014 од 23.5.2014. године

ступио је на снагу 31. маја 2014, а примењује се од 1. септембра 2014. године

Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014 од 23.5.2014. године

ступио је на снагу 31. мај 2014, а примењује се од 1. септембра 2014. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, објављена у „Сл. листу града Београда”, бр. 37/2014 од 22.4.2014. године

ступила је на снагу 30. априла 2014, а одредбе члана 10. ове одлуке примењиваће се од 1. септембра 2014. године

 

до јуна 2014.

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 101/2013 од 20. 11. 2013. године

ступио је на снагу 21. новембра 2013, а примењује се од 1. јануара 2014, осим члана 2. који се примењује од 21. маја 2014. године

Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 27/2010, 51/2010, 88/2010 и 25/2011 и 46/2013

важи до 30. маја 2014. године

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 101/2013 од 20. 11. 2013. године

ступио је на снагу 21. новембра 2013, а примењује се од 1. јануара 2014, осим члана 2. који се примењује од 21. маја 2014. године

Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове, објављен у „Сл. листу СФРЈ”, бр. 25/80, 9/86 и „Сл. листу СРЈ”, бр. 21/94, 56/95 и 1/2003 и „Сл. гласнику РС”, бр. 21/2010 и 8/2012 (погледај и чл. 2)

престаје да важи 1. јуна 2014. године

Правилник о покретној опреми под притиском, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 30/2014 од 14. 3. 2014. године

ступио је на снагу 22. марта 2014, а примењује се од 1. јуна 2014. године

Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан-бутан гас, са вентилом, објављена у „Сл. листу СФРЈ”, бр. 44/87 од 3. 7. 1987. године

престаје да важи 1. јуна 2014. године

 

до маја 2014.

Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 92/2013 од 22. 10. 2013. године

ступила је на снагу 23. октобра 2013, а примењује се од 1. априла 2014. године

Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља у цивилном ваздухопловству, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 101/2008 од 4. 11. 2008. године

престао да важи 11. априла 2013. године, осим одредаба које се односе на здравствену способност кабинског особља које престају да важе дана 8. априла 2014. године и одредаба које се односе на здравствену способност пилота ултралаког авиона, пилота змаја, пилота параглајдера и падобранаца, које престају да важе 8. априла 2015. године

Уредба о начину одређивања цена топлотне енергије, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 96/2013 од 1. 11. 2013. године

ступила је на снагу 1. новембра 2013, а важи до 1. маја 2014. године